QUART.hr - Nekretnine

Agencija za poslovanje nekretninama

Ivana Generalića 3, Koprivnica
Mobile +385 98 374 977

QUART.hr Newsletter

Saznajte što ima novo preko e-maila!

Novosti

Upraviteljima trogodišnji rok za upis zgrada u zemljišne knjige

12Povjerenje u potpunu istinitost podataka u zemljišnim knjigama koje se trebalo primjenjivati od početka ove godine pomaknuto je za pet godina najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.Rok je produljen do l.siječnja2015. jer veliki broj višestambenih zgrada još nije upisan u zemljišne knjige, uglavnom zato što nisu etažirane pa za njih nema podataka bez kojih se ne mogu upisati u zemljišnik. Nova obveza upravitelja da bi se to ubrzalo, spomenutim je izmjenama Zakona o vlasništvu na upravitelje zgrada prebačena obveza da pokrenu sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima kako bi se u zemljišne knjige upisale zgrade na građevinskoj čestici i svi njezini posebni dijelovi.

Dobili su za to trogodišnji rok, što znači da taj postupak moraju obaviti do 28. prosinca 2012. godine. Da bi se stan upisao u gruntovnicu, mora biti prije upisana zgrada s točno određenom zemljišnom česticom te sa svim posebnim vlasničkim cjelinama (stanovima i poslovnim prostorima), pripadajući udjeli svake pojedine cjeline u zajedničkim dijelovima zgrade - zemljište, dvorište, hodnici, stubišta, tavan…

Udjeli u zajedničkim di-jelovima zgrada utvrđuju se etažiranjem, a procjene govore da ih nije etažirano od 70 do 80 posto velikim dijelom i zato što prije etažiranja zgrade treba provesti parcelaciju zemljišta na kojem su sagrađene kako bi se utvrdila čestica koja pripada zgradi kao njen sastavni dio. A brojne stambene zgrade formalno se još nalaze na livadama ili poljoprivrednom zemljištu ili ih je na jednoj građevinskoj parceli sagrađeno po nekoliko i ne zna se koliko zemljišta kojoj pripada.

Zbog svega toga suvlasnici zgrada teško su ulazili u taj mukotrpan, kompliciran i skup posao te su zgrade upisane u knjige položenih ugovora - ustanovljene privremeno radi upisa otkupljenih društvenih stanova u zgradama s nesređenim zemljišnoknjižnim podacima - nisu mogle do 1. siječnja ove godine sjediniti sa zemljišnim knjigama koje bi jamčile potputnu točnost podataka.Stoga je Ministarstvo pravosuđa s produljenjem roka zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga, odlučilo pojednostavniti i postupak etažiranja.

Nakon donošenja izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u prosincu prošle godine pristupilo se izradi pravilnika koji uređuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom zemljišnom knjigom. Pripremljena je nje-Stanovi u zgradi koja nije etažirana danas se ne mogu upisati u zemljišnu knjigugova radna verzija, a dovršenje prijedloga pravilnika očekuje se tijekom ovoga mjeseca - kaže Zoran Avramović, načelnik Sektora za zemljišnoknjižno pravo u Ministarstvu pravosuđa.

Potvrda o zasebnoj cjeliniSadašnjom verzijom prijedloga pravilnika o sjedinjavanju knjiga položenih ugovora s glavnom zenujišnom knjigom, koji mora prihvatiti Vlada, predloženo je da se pojednostavniUzemljišne knjige primjenjivat će se odi. siječnja 2015″i etažiranje i to za zgrade koje su sagrađene do primjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odnosno do 1. siječnja 1997. godine.

Za te zgrade, kaže Zoran Avramović, ne bi trebalo raditi etažni elaborat. Nakon upisa zgrade u zemljišnu knjigu za upis stanova i poslovnih prostora bit će dovoljna potvrda mjerodavnog tijela za graditeljstvo da je uistinu riječ o zasebnoj građevinskoj cjelini.upak za upis vlasništva na nekretninama.

Diobeni plan zgrade može naručiti jedan suvlasnik, ali ga svi moraju potpisati

Etažiranje se često ne provodi zato što suvlasnici misie daje za pokretanje postupka potrebna suglasnost svih suvlasnika zgrade. Noto nije određeno nijednim propisom pa postupak praktično može pokrenuti i samo jedan suvlasnik.- Prihvaćamo pokretanje postupka ako suglasnost potpiše 51 posto suvlasnika. Toliko ih je potrebno i za odluku da se etažiranje plati iz pričuve.

Alt etažni elaborat, odnosno diobeni plan, moraju potpisati svi suvlasnici i potpis ovjeritikod javnog bilježnika jer .ako ga svi ne potpišu, neće ga prihvatiti u zemljišnoj knjizi. No ako se suvlasnici ne mogu dogovoriti, mogu pokrenuti izvanparničnt postupak I sud će dor!! odluku umjesto onih ga ne žeie potpisati i njih naplatiti i trošak postupka - kaže Ljer Petanjek, voditeljica etažiranja u Gradsko stambeno-komunalr gospodarstvu. GSKG upravlja sa 8700 zgrada, a u 10-ak godina proveo je oko 350 postupaka etažiranja.

Postupak i dokumenti za upis zgrade platit će se iz zajedničke pričuve
Trošak postupka i izrade dokumentacije za upis stambene zgrade u zemljišnu knjigu financirat će se novcem iz pričuve zgrade. Ne bude li u pričuvi dovoljno novca za taj posao, dodatnu svotu morat će osigurati suvlasnici.

Avramovlć: Vlasnički Je list pravi dokaz o vlasništvu

Za upis zgrade u gruntovnicu nema prinudne odredbe. No oni koji se ne upišu do 1. siječnja 2015. neće moći ostvariti prava koja proizlaze iz vlasništva, ističe Zoran Avramović. Primjerice, kredit kod banke sa založnim pravom, a u slučaju prodaje teško će naći i kupca koji će htjeti nekretninu bez pravog dokaza o vlasništvu.

Etažiranjeje danas uvjet za upis vlasništva

Nema točnih podataka o tome koliko je višestambenih zgrada neetažirano, ali se zna da su to uglavnom one građene od 1945. do 1990. u vrijemedruštvenog vlasništva, koje čine veći dio.stambenog fonda.

Zgrade sagrađene posljednjih 15-ak godina uglavnom su etažirali investitori pod pritiskomtržišta jer kupci inzistiraju na matematički preciznoj dokumentaciji, a novi stan više se ne može upisati ako zgrada nije etažirana, čak ni u knjigu položenih ugovora.

Cijena postupka koji prethodi upisu ovisi o veličini i složenosti zgrade

Cijena izrade diobenog elaborata ovisi o broju prostora i složenosti zgrade, ali je u pravilu niža stoje zgrada veća. Geodetski poslovi stoje od 2000 (usklađivanje podataka iz katastra i gruntovnice) do 12.000 kn (izmjera parcele i izrada elaborata).

Sređivanje imovinskopravnih odnosa iupis u zemljišnu knjigu stoji od 5000 (za manje zgrade) do 60.000 kn (formiranje čestice i ucrtavanja zgrade). Primjerice, etažni elaborat za zgradu od 2426 m2 sa 28 stanova stajao je 20.368 kn, geodetski elaborat 8000 kn, a pravni dio posla 35.000 kn. Ukupno 63.368 kn ili po stanu 2263 kune.

Izvor/autor: Večernji list/PressCut

  • Upraviteljima trogodišnji rok za upis zgrada u zemljišne knjige